Gothenburg 2 Something Totally Random

Norway

Stine Brubak (graduate 2012)
Fetveien 2180
1910 Enebakkneset
Email: SB@logoped.priv.no
Phone: +47 476 78 087

Tommy Olsen (graduate 2017)
Steinspranget 21
1156 Oslo 
Phone: +47 90027337 
Email: tommy.olsen.logoped@gmail.com , post@stammesenter.no